29/06/2024 8:48:36

Thu nhập bình quân của người lao động sụt giảm

So với quý I/2024, thu nhập bình quân của người lao động quý II là 7,5 triệu đồng/tháng, giảm 137 nghìn đồng. Tuy nhiên, nếu tính chung 6 tháng đầu năm, nếu so với cùng kỳ năm trước, thu nhập bình quân của người lao động đã tăng khoảng 7,4%, tương ứng tăng 519 nghìn đồng.

Theo báo cáo kinh tế – xã hội quý II và 6 tháng đầu năm 2024 vừa công bố của Tổng cục Thống kê (GSO), trong quý II, lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên của cả nước ước tính là 52,5 triệu người, tăng 148,6 nghìn người so với quý trước và tăng 217,3 nghìn người so với cùng kỳ năm trước.

Tính chung 6 tháng đầu năm 2024, lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên là 52,5 triệu người, tăng 196,6 nghìn người so với cùng kỳ năm trước.

Lao động có việc làm quý II/2024 ước tính là 51,4 triệu người, tăng 126,6 nghìn người so với quý trước và tăng 217,4 nghìn người so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 6 tháng đầu năm 2024, lao động có việc làm là 51,4 triệu người, tăng 195,7 nghìn người so với cùng kỳ năm trước.

Cũng theo báo cáo, tỷ lệ thiếu việc làm trong độ tuổi lao động quý II là 2,06%, tăng 0,03 điểm % so với quý trước và không đổi so với cùng kỳ năm trước.

Tính chung 6 tháng đầu năm 2024, tỷ lệ thiếu việc làm trong độ tuổi lao động là 2,05%, tăng 0,05 điểm % so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, tỷ lệ thiếu việc làm khu vực thành thị là 1,37%; tỷ lệ thiếu việc làm khu vực nông thôn là 2,49%.

Thu nhập bình quân của người lao động quý II/2024 là 7,5 triệu đồng/tháng, giảm 137 nghìn đồng so với quý I/2024 và tăng 490 nghìn đồng so với cùng kỳ năm 2023.

Tuy nhiên, nếu tính chung 6 tháng đầu năm 2024, thu nhập bình quân của người lao động là 7,5 triệu đồng/tháng, tăng 7,4%, tương ứng tăng 519 nghìn đồng so với cùng kỳ năm trước.

Về thất nghiệp, tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động quý II là 2,29%, trong đó khu vực thành thị là 2,71%; khu vực nông thôn là 2,01%.

Tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động 6 tháng đầu năm 2024 là 2,27%, không đổi so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khu vực thành thị là 2,68%; khu vực nông thôn là 2%.

Bên cạnh đó, theo GSO, tình hình đời sống dân cư trong 6 tháng đầu năm tiếp tục được cải thiện. Kết quả sơ bộ khảo sát mức sống dân cư 2024 cho thấy, thu nhập bình quân đầu người 1 tháng trong 6 tháng đầu năm nay ước đạt 5,3 triệu đồng, tăng 8,2% so với cùng kỳ năm 2023.

Cao Tuấn