08/07/2024 6:22:16

“Thanh niên vì Hòa bình và Phát triển”

Đây là chủ đề của Ngày Kỹ năng Thanh niên Thế giới năm 2024, với thông điệp nhấn mạnh việc trang bị cho thanh niên những kỹ năng và cơ hội để chủ động gia nhập thị trường lao động, lập nghiệp và phát triển sự nghiệp, đóng góp cho một tương lai hòa bình, thịnh vượng và phát triển bền vững.

Hưởng ứng Kỹ năng Thanh niên Thế giới (15/07/2024), Tổng Cục Giáo dục nghề nghiệp đã có công văn gửi các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, các tổ chức đánh giá kỹ năng nghề phát động phong trào hưởng ứng với chủ đề Thanh niên vì Hòa bình và Phát triển.

Theo đó, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp đề nghị các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, các tổ chức đánh giá kỹ năng nghề quan tâm tổ chức các hoạt động sau đây:

  1. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức về ý nghĩa, vai trò, giá trị của giáo dục nghề nghiệp, phát triển kỹ năng nghề nghiệp cho học sinh, sinh viên trong việc thúc đẩy sự sáng tạo, gắn với thực hiện công bằng và tiến bộ xã hội, bảo đảm an sinh xã hội.
  2. Căn cứ tình hình thực tế, tổ chức các hoạt động hưởng ứng, thi đua học tập, rèn luyện phát triển kỹ năng nghề thích ứng với yêu cầu của thị trường lao động tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp phù hợp để đẩy mạnh tuyên truyền Ngày Kỹ năng thanh niên thế giới năm 2024 đạt tính lan tỏa cao; đồng thời phát hiện, biểu dương và kịp thời khen thưởng vinh danh tổ chức, cá nhân, cộng đồng, doanh nghiệp, đối tác có đóng góp hiệu quả, thiết thực trong việc đào tạo, phát triển kỹ năng nghề cho thanh niên.
  3. Chú trọng đổi mới chương trình, phương thức đào tạo, gắn kết giáo dục nghề nghiệp với doanh nghiệp và thị trường lao động, tăng cường năng lực hệ thống đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia. Đổi mới các phương thức đào tạo theo mô hình giáo dục mở, đa dạng, linh hoạt gắn với khung trình độ quốc gia và thị trường lao động, ưu tiên phát triển phẩm chất, hình thành các kỹ năng cốt lõi, kỹ năng mềm, kỹ năng số, trình độ ngoại ngữ cho người học. Đẩy mạnh hình thức vừa làm, vừa học, đào tạo từ xa, tự học có hướng dẫn giúp người lao động, đặc biệt là lao động nông thôn, người lao động yếu thế nâng cao trình độ kỹ năng nghề.
  4. Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá, phát triển kỹ năng nghề cho lao động trẻ theo nhu cầu doanh nghiệp; phối hợp với doanh nghiệp thực hiện công nhận, tuyển dụng, sử dụng, trả tiền công, tiền lương cho học sinh, sinh viên tốt nghiệp dựa vào kỹ năng và năng lực hành nghề.
  5. Tăng cường và mở rộng hợp tác quốc tế về phát triển kỹ năng nghề cho thanh niên để có thêm nguồn lực, kinh nghiệm xây dựng và thực hiện các chính sách, chương trình phát triển kỹ năng nghề tiếp cận các chuẩn mực quốc tế nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và khả năng dịch chuyển của nguồn nhân lực thanh niên trên thị trường lao động trong nước và quốc tế trong quá trình hội nhập.

Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp đề nghị các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, các tổ chức đánh giá kỹ năng nghề trên toàn quốc quan tâm triển khai thực hiện.

PV