22/08/2022 11:52:45

[Infographic] Hỗ trợ đến 3,7 triệu đồng cho cán bộ, giáo viên, nhân viên trường ngoài công lập bị ảnh hưởng bởi Covid-19

Chính phủ mới ban hành Nghị quyết số 103/NQ-CP quyết nghị thực hiện chính sách hỗ trợ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong các cơ sở giáo dục Mầm non, giáo dục Tiểu học ngoài công lập gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.