30/06/2023 10:08:30

Hiệu quả trong công tác tuyên truyền khi thực hiện Đề án 06

Thực hiện tốt Đề án 06 của Chính phủ nhằm “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số Quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030”  trong Công an nhân dân.  Đảng ủy – Ban Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa  đã xây dựng và ban hành kế hoạch, đồng thời triển khai thực hiện tốt công tác tuyên truyền đề án.

Xã Thanh Kỳ, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh hóa nằm ở phía Nam huyện Như Thanh với tổng diện tích tự nhiên 5.826 ha, tổng số hộ dân nơi đây 1.811 tổng số nhân khẩu 4.721. Người dân nơi đây chiếm 80% là đồng bào dân tộc Thái, Mường.

Kiện toàn tổ công tác triển khai Đề án 06/CP tại xã Thanh Kỳ, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa. Ảnh: Xuân Sơn

Qua thực hiện công tác tuyên truyền, sang tạo, huy động cả hệ thống chính trị, các đoàn thể của địa phương, chia thành 09 cụm dân cư do đồng chí; Trung tá  Lê Trọng Tuyên trưởng Công an xã làm tổ trưởng làm nòng cốt đã nâng cao nhận thức, làm chuyển biến ý thức và hành động của Nhân dân về vị trí, vai trò, mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc triển khai Đề án 06 đối với đời sống xã hội, góp phần phục vụ đắc lực cho việc phát triển kinh tế, xã hội của đất nước.

Lực lượng Công an cùng cán bộ xã Thanh Kỳ hướng dẫn bà con thực hiện định danh điện tử trên áp VNeID. Ảnh: Xuân Sơn

Công tác tuyên truyền được tập trung vào việc phản ánh kết quả triển khai thực hiện Đề án 06 của Công an tỉnh; những ứng dụng, hiệu quả thiết thực của việc triển khai Đề án vào thực tiễn. Kịp thời phát hiện, lan tỏa gương tập thể, cá nhân điển hình, mô hình hay, sáng tạo trong triển khai, thực hiện Đề án nhằm tạo sự đồng thuận, nhất trí cao trong nhận thức và hành động của các tầng lớp Nhân dân.

Từ những nỗ lự và cố gắng trên, cho đến ngày 29 tháng 6 năm 2023 xã Thanh Kỳ đã đạt được 80% kết quả thu nhận, kích hoạt tài  khoản định danh điện tử mức độ 1 và mức độ 2 và cũng là đơn vị dẫn đầu toàn huyện Như Thanh trong công tác thực hiện Đề án 06 của Chính phủ. Đồng thời, tuyên truyền nêu bật những tiện ích, hiệu quả từ việc phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia đem lại cho đời sống xã hội, đặc biệt là các hoạt động liên quan đến công tác quản lý nhà nước, phục vụ quyền và lợi ích của Nhân dân, như: Giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến; Phát triển kinh tế xã hội; Phục vụ công dân số;  Hoàn thiện hệ sinh thái phục vụ kết nối, khai thác, bổ sung làm giàu dữ liệu dân cư;  Ứng dụng phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo các cấp. Việc tích hợp kết nối và chia sẻ giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với Cổng dịch vụ công quốc gia, Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh phục vụ xác thực, chia sẻ thông tin công dân khi thực hiện thủ tục hành chính giúp giảm thiểu các thủ tục; việc tích hợp các thông tin của công dân, doanh nghiệp….

Giai đoạn 2023 đến hết năm 2025. Công tác tuyên truyền tập trung tôn vinh thành tích, kết quả hoạt động của các lực lượng và kết quả ứng dụng, hiệu quả việc triển khai Đề án 06 trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, tiếp tục tuyên truyền những ứng dụng, hiệu quả của việc triển khai thực hiện Đề án 06 vào đời sống xã hội và những kết quả hoạt động, thành tích của Công an các đơn vị, địa phương và các lực lượng phối hợp trên địa bàn tỉnh trong triển khai thực hiện đề án này.

PV