23/02/2022 6:10:50

Yêu cầu Bộ GD&ĐT khẩn trương ban hành quy định dạy kiến thức THPT trong các cơ sở GDNN

Đây là ý kiến chỉ đạo của Văn phòng Chính phủ đối với Bộ Giáo dục và Đào tạo tại công văn số 1151/VPCP-KGVX ngày 23/2,  liên quan đến việc tiếp tục để các cơ sở giáo dục nghề nghiệp được giảng dạy chương trình giáo dục thường xuyên.

Học sinh hệ 9+ trường CĐ Cơ khí Nông nghiệp Vĩnh Phúc

Theo đó, xét đề nghị của UBND tỉnh Tiền Giang tại văn bản số 6663/UBND-KGVX ngày 3/11/2021 về việc tiếp tục để các trường Cao đẳng, Trung cấp trên địa bàn được giảng dạy chương trình giáo dục thường xuyên và ý kiến của các cơ quan: Bộ Tư pháp, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch, UBND TP Hà Nội, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo: Nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của Bộ Tư pháp để khẩn trương có văn bản hướng dẫn các địa phương tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học tham gia giảng dạy chương trình giáo dục thường xuyên cấp THPT, để đảm bảo quyền lợi học tập liên thông, suốt đời cùa người học, đúng với tinh thần chỉ đạo của Phó thủ tướng Vũ Đức Đam tại Thông báo số 76/TB/VPCP ngày 8/4/2021 của Văn phòng Chính phủ.

Bên cạnh đó, Văn phòng Chính phủ cũng yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và các cơ quan có liên quan để khẩn trương hoàn thiện và ban hành văn bản quy định việc dạy khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Tại khoản 4, Điều 33 Luật Giáo dục nghề nghiệp năm 2014 qui định: “Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông mà người học phải tích lũy để học trình độ cao đẳng.” 

Như vậy nếu tính từ năm 2015 thời điểm Luật Giáo dục nghề nghiệp có hiệu lực thì đến nay sau 7 năm Bộ GD&ĐT vẫn chưa ban hành được thông tư hướng dẫn khối lượng kiến thức văn hóa THPT đối với học sinh học nghề trình độ cao đẳng.

Phan Long