10/08/2020 11:22:52

Quy định tiêu chuẩn cơ sở đào tạo sư phạm giáo dục nghề nghiệp

Bộ LĐ-TB&XH vừa dự thảo thông tư quy định về tiêu chuẩn các cơ sở đào tạo được tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm trình độ sơ cấp, trung cấp, cao đẳng cho giáo viên, giảng viên giáo dục nghề nghiệp.

Dự thảo Thông tư quy định tiêu chuẩn cơ sở đào tạo phải có đủ giảng viên để giảng dạy, số giảng viên cơ hữu phải đảm bảo giảng dạy tối thiểu 70% khối lượng chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm.

Cơ sở giáo dục nghề nghiệp có trách nhiệm xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cho giáo viên hằng năm

Đội ngũ giảng viên cơ hữu, giảng viên thỉnh giảng tham gia giảng dạy phải có trình độ thạc sĩ trở lên, có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành sư phạm, chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm, chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên đại học, cao đẳng hoặc tương đương và có ít nhất 5 năm liên tục trực tiếp giảng dạy trình độ cao đẳng hoặc đại học trở lên.

Ngoài ra, phải có tối thiểu 30% giảng viên cơ hữu trở lên có chuyên môn đào tạo về sư phạm, giáo dục học hoặc quản lý giáo dục.

Thông tư quy định trách nhiệm của cơ sở giáo dục nghề nghiệp hằng năm, xây dựng kế hoạch bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho nhà giáo, báo cáo cơ quan quản lý trực tiếp theo quy định.

Hướng dẫn các nhà giáo được cử đi bồi dưỡng xây dựng kế hoạch, đề cương, báo cáo kết quả thực hiện. Phối hợp với cơ sở đào tạo, tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho nhà giáo.

Cử tham gia, tạo điều kiện thuận lợi để nhà giáo tham gia các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm giáo dục nghề nghiệp do các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng có thẩm quyền tổ chức.

Cơ sở đào tạo được giao nhiệm vụ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm có trách nhiệm: xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình, tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho nhà giáo giáo dục nghề nghiệp, căn cứ chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm do Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH ban hành, đảm bảo phù hợp với từng đối tượng bồi dưỡng; cung cấp tài liệu tham khảo phục vụ giảng dạy, học tập; xây dựng kế hoạch và tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm giáo dục nghề nghiệp cho từng đối tượng tham gia bồi dưỡng, đảm bảo đúng quy định hiện hành; quyết định danh sách học viên nhập học; quản lý quá trình học tập, đánh giá kết quả học tập và công nhận kết quả học tập của học viên; thu phí, quản lý và sử dụng kinh phí bồi dưỡng; cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm giáo dục nghề nghiệp theo quy định.

Phương Thu (T/h)