28/03/2023 10:58:18

Ngành tài chính tổng kết 10 năm “khơi thông huyết mạch của nền kinh tế”

Chiều 27/3, Bộ Tài chính đã tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; ghi nhận những kết quả tích cực, bên cạnh một số hạn chế…

Toàn cảnh Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới của Bộ Tài chính.

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tài chính Võ Thành Hưng cho biết, nhìn lại 10 năm thực hiện Nghị quyết, ngành tài chính đã tập trung hoàn thiện thể chế, chính sách, xây dựng các đề an quan trọng trong lĩnh vực tài chính – ngân sách Nhà nước.

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, siết chặt kỷ cương, kỷ luật tài chính, ngân sách; điều hành chính sách tài khóa linh hoạt, ứng phó hiệu quả, kịp thời với biến động phức tạp của tình hình trong nước và ngoài nước.

Đồng thời, cân đối đảm bảo nguồn lực hỗ trợ quá trình phục hồi và phát triển kinh tế, góp phần ổn định vĩ mô, kiểm soát lạm phát; quản lý nợ công từng bước được hoàn thiện theo hướng công khai, minh bạch, tiếp cận với thông lệ và chuẩn mực quốc tế, đáp ứng yêu cầu chỉ đạo, điều hành, vĩ mô của đất nước trong từng giai đoạn…

Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn một số hạn chế như thu ngân sách Nhà nước chưa thực sự bền vững, vai trò chủ đạo của ngân sách Trung ương chưa được phát huy, chi thường xuyên vẫn chiếm tỉ lệ lớn, thể chế, chính sách về đầu tư công, về ngân sách Nhà nước, về giá, về tài chính đất đai điều chỉnh chưa theo kịp yêu cầu của thực tiễn.

Thị trường chứng khoán, thị trường trái phiếu doanh nghiệp vẫn còn nhiều hạn chế, bất cập. Việc sử dụng ngân sách và vốn đầu tư công có lúc có nơi còn lãng phí, thất thoát, kém hiệu quả…

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh tại hội nghị.

Tại hội nghị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh cho biết: “Ngành tài chính đã nỗ lực vượt khó, tiên phong trong cải cách, đổi mới và hội nhập, tài chính đã thực sự khơi thông huyết mạch của nền kinh tế, thúc đẩy, mở đường cho sự phát triển kinh tế nhanh, bền vững, từng bước chuyển đổi mô hình tăng trưởng của đất nước từ chiều rộng sang chiều sâu”.

Theo ông Tuấn Anh, ngành tài chính cũng góp phần quan trọng trong ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, đóng góp cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Công tác tài chính – ngân sách Nhà nước và quản lý nợ công đã có những đóng góp quyết định đối với sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh yêu cầu Bộ Tài chính quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị gắn với tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới theo Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 09/11/2022 của Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII.

Xây dựng nền tài chính quốc gia phát triển bền vững, hiện đại và hội nhập, góp phần thúc đẩy tăng trưởng, tăng cường khả năng chống chịu của nền kinh tế, bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô và an ninh tài chính quốc gia, thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước…

Tuấn Việt