29/07/2022 9:42:26

[Infographic] Đến năm 2026, tinh giản ít nhất 5% biên chế cán bộ, công chức trong hệ thống chính trị