10/12/2020 4:24:38

Hội thảo “Đổi mới công tác truyền thông của Thanh tra Chính phủ”

Ngày 10/12, tại Hà Nội đã diễn ra hội thảo hoàn thiện nội dung đề tài nghiên cứu “Đổi mới công tác truyền thông của Thanh tra Chính phủ” do TS. Nguyễn Thị Thu Nga, nghiên cứu viên chính, phòng Nghiên cứu Khoa học, Viện Chiến lược và Khoa học Thanh tra làm chủ nhiệm đề tài.

Bà Nguyễn Thị Thu Nga, Chủ nhiệm đề tài “Đổi mới công tác truyền thông của Thanh tra Chính phủ” đang trình bày tại hội thảo.

Tại hội thảo, TS Nguyễn Thị Thu Nga đã trình bày kết quả nghiên cứu và nhận được sự đồng thuận của báo chí và các nhà nghiên cứu.

Nghiên cứu đã nhận định chính xác những hạn chế trong công tác truyền thông của Thanh tra Chính phủ và đưa ra những giải pháp khắc phục, phương án đổi mới trong tổ chức thực hiện, trong tổ chức bộ máy truyền thông của Thanh tra Chính phủ.

TS.Thu Nga cho biết, thực tế công tác truyền thông ở TTCP tập trung tại Vụ Kế  hoạch Tổng hợp, là đơn vị đầu mới cung cấp thông tin của TTCP theo Luật Tiếp cận thông tin và các văn bản hướng dẫn thi hành; chủ trì, phối hợp với các cục, vụ, đơn vị giúp Tổng Thanh tra viết bài báo, trả lời phỏng vấn báo chí về những vấn đề chung của ngành. Tuy nhiên, trong cơ cấu tổ chức của Vụ không có phòng truyền thông, thông tin.

“TTCP chưa có bộ phần truyền thông chuyên nghiệp để quản lý thống nhất hoạt động truyền thông của cơ quan, cung cấp thông tin cho báo chí ngoài ngành, quan hệ với báo chí mà chức năng này đang được tích hợp vào Vụ Kế hoạch Tổng hợp. Hoạt động truyền thông về cung cấp thông tin, tuyên truyền được thực hiện thông qua các đơn vị báo chí ngành, cổng thông tin điện tử và trang tin điện tử của một số đơn vị sự nghiệp trực thuộc TTCP. Tổ chức bộ máy phục vụ cho công tác truyền thông TTCP vừa chồng chéo trong một số hoạt động, lại vừa bỏ trống một số hoạt động quan trọng” – TS.Nga nhấn mạnh.

Bà Nga đưa ra 2 phương án đổi mới tổ chức bộ máy truyền thông như: Thành lập đơn vị chuyên trách phụ trách công tác truyền thông của TTCP, có thể là thành lập Vụ Truyền thông hoặc thành lập Phòng Truyền thông thuộc đơn vị hiện có của TTCP (Văn phòng/Trung tâm Thông tin).

Phương án 2: Thành lập Trung tâm Truyền thông đa phương tiện của TTCP trên cơ sở hợp nhất Cổng Thông tin điện tử, Báo Thanh tra, Tạp chí Thanh tra, các trang điện tử… Trung tâm này sẽ được tổ chức thành các bộ phận khác nhau vừa để thực hiện các nhiệm vụ truyền thông hiện nay đang giao cho Vụ Kế hoạch Tổng hợp, và thực hiện các nhiệm vụ truyền thông còn bỏ trống và nhiệm vụ của các kênh truyền thông được hợp nhất.

Trung tâm Truyền thông trở thành đơn vị hành chính sự nghiệp có thu, sử dụng một phần kinh phí từ ngân sách Nhà nước tiến tới tăng dần sự chủ động về kinh phí hoạt động.

Trung tâm Truyền thông ngoài những chức năng, nhiệm vụ truyền thông chuyên trách giống như Vụ Truyền thông ở phương án còn có chức năng là cơ quan ngôn luận, báo chí, truyên truyền của cơ quan. Các ấn phẩm Báo Thanh tra, Tạp chí Thanh tra in vẫn được duy trì như trước đây…

PV