17/07/2021 7:18:35

GDNN: Xây dựng chuẩn đầu ra các ngành, nghề theo Khung trình độ quốc gia

Giáo dục nghề nghiệp sẽ phát triển chương trình đào tạo theo Khung trình độ quốc gia Việt Nam. Trong đó, giai đoạn từ quý III/2021 đến quý III/2025 sẽ tiếp tục hướng dẫn, xây dựng chuẩn đầu ra cho các ngành, nghề của các trình độ GDNN đảm bảo theo quy định của Luật GDNN.

Đây là một trong nội dung đáng chú ý trong Kế hoạch triển khai Khung trình độ quốc gia Việt Nam đối với các trình độ GDNN, giai đoạn 2021-2025 vừa được Thủ tướng ký quyết định ban hành.

Kế hoạch nêu rõ, việc triển khai Khung trình độ quốc gia Việt Nam đối với các trình độ GDNN trên cơ sở cụ thể hóa nội dung, hoạt động chuyên môn nhằm mục đích phân loại, chuẩn hóa năng lực, khối lượng học tập tối thiểu và văn bằng, chứng chỉ phù hợp đối với các trình độ GDNN.

Đồng thời qua đó, kết nối hiệu quả giữa yêu cầu về chất lượng nguồn nhân lực với hệ thống các trình độ đào tạo nghề nghiệp theo chuẩn đầu ra. Kiểm soát chất lượng, đồng thời đa dạng hóa các chương trình đào tạo GDNN.

Việc triển khai cũng nhằm thiết lập mối quan hệ với khung trình độ quốc gia các nước thông qua các khung tham chiếu trình độ khu vực và quốc tế, thực hiện công nhận lẫn nhau về trình độ, nâng cao năng lực cạnh tranh của nguồn nhân lực; tạo cơ chế liên thông giữa các trình độ đào tạo, xây dựng xã hội học tập và học tập suốt đời….

Ảnh minh họa

Theo Kế hoạch, nhiều nhóm nhiệm vụ, giải pháp sẽ được tập trung triển khai trong thời gian tới, cụ thể như: Xây dựng và ban hành các văn bản, tài liệu để triển khai thực hiện Khung trình độ quốc gia Việt Nam đối với các trình độ GDNN; Triển khai, cập nhật, phát triển chương trình đào tạo nghề nghiệp theo Khung trình độ quốc gia Việt Nam;

Thực hiện các nội dung, hoạt động trong tiến trình tham chiếu Khung trình độ quốc gia Việt Nam (Đối với các trình độ giáo dục nghề nghiệp) với Khung tham chiếu trình độ ASEAN và các khung trình độ quốc gia khác; Đẩy mạnh truyền thông, sự tham gia của doanh nghiệp và hợp tác quốc tế trong việc triển khai thực hiện Khung trình độ quốc gia Việt Nam đối với các trình độ giáo dục nghề nghiệp; Kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện…

Hải Yến