10/09/2020 11:39:31

Cách tính thời gian sử dụng thẻ Bảo hiểm y tế

Quyền lợi của người đóng Bảo hiểm y tế (BHYT) vẫn được bảo đảm đầy đủ, thời gian tham gia BHYT 5 năm liên tục vẫn được duy trì nếu giá trị sử dụng của thẻ BHYT lần sau cách thời điểm hết hạn sử dụng của thẻ BHYT trước đó không quá 3 tháng.

Về giá trị sử dụng của thẻ BHYT, khi người lao động nghỉ việc tại công ty thì thẻ BHYT sẽ hết giá trị sử dụng kể từ ngày công ty báo giảm lao động tham gia Bảo hiểm xã hội (BHXH), BHYT.

Quyền lợi của người lao động vẫn được bảo đảm đầy đủ nếu giá trị sử dụng của thẻ BHYT lần sau cách thời điểm hết hạn sử dụng của thẻ BHYT trước đó không quá 3 tháng.

Trong thời gian tham gia BHYT hộ gia đình, người lao động đi làm lại ở công ty khác phải tham gia BHYT theo đối tượng người lao động ở công ty đó, khi đó thẻ BHYT hộ gia đình sẽ hết giá trị sử dụng.

Như vậy, quyền lợi BHYT vẫn được bảo đảm đầy đủ, thời gian tham gia BHYT 5 năm liên tục vẫn được duy trì nếu giá trị sử dụng của thẻ BHYT lần sau cách thời điểm hết hạn sử dụng của thẻ BHYT trước đó không quá 3 tháng.

Ngoài ra, theo quy định tại Điều 20 Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam ban hành quy trình thu BHXH, BHYT, BHTN, BH Thất nghiệp lao động; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT, người lao động sẽ được cơ quan BHXH hoàn trả tiền đóng BHYT hộ gia đình từ thời điểm thẻ BHYT được cấp theo nhóm người lao động bắt đầu có giá trị sử dụng.

Phương Chi (T/h)