29/07/2020 1:11:59

2016 – 2020, đào tạo nghề phi nông nghiệp của Hà Nội chỉ chiếm 37%

Theo báo cáo của HĐND thành phố Hà Nội, tổng kinh phí đầu tư cho công tác đào tạo nghề từ năm 2016 đến nay là hơn 236 tỷ đồng.

Trong đó, các quận, huyện, thị xã đã tổ chức đào tạo trình độ sơ cấp cho 76.203/100.737 lao động đăng ký. Tuy vậy, kết quả đào tạo nghề phi nông nghiệp trên địa bàn thành phố vẫn ở mức thấp.

Trong những năm qua, kết quả trong công tác đào tạo nghề đã góp phần chuyển dịch lao động, giảm tỉ lệ lao động nông nghiệp, tăng tỉ lệ lao động dịch vụ, công nghiệp, thu hút được nguồn lực của xã hội, các doanh nghiệp, giải quyết được một phần việc làm cho người lao động.

Qua đó, kinh tế xã hội, an ninh chính trị tại các địa phương trên địa bàn thành phố cũng được đảm bảo, công tác xóa đói giảm nghèo, thu nhập của lao động nông thôn cũng tăng lên.

Tuy nhiên, qua 4 năm triển khai, tỉ lệ lao động tham gia đào tạo nghề phi nông nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội vẫn đạt tỉ lệ thấp, chỉ khoảng 28.581 người (chiếm 37,86%). Trong khi đó, tỉ lệ lao động tham gia đào tạo nghề nông nghiệp là 47.352 người (chiếm 62,14%), mà lại có 77,64% lao động tự tạo việc làm.

Trên thực tế, chỉ có khoảng 11% lao động được tuyển dụng vào các doanh nghiệp, số lao động thành lập hợp tác xã chỉ có dưới 1%.

Nguyên nhân chủ quan, theo Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội là do công tác chỉ đạo của các cấp, chính quyền chưa triệt để, chính sách tuyên truyền còn nhiều hạn chế, một bộ phận người lao động chưa ý thức được lợi ích của việc học nghề. Mặt khác, công tác đào tạo nghề phi nông nghiệp còn chưa đáp ứng được nhu cầu của các bộ phận tuyển dụng, cơ sở vật chất tại địa điểm đào tạo còn yếu kém.

Việc đăng ký học nghề của người lao động còn mang tính chất phong trào, bản thân người lao động chưa thật sự có trách nhiệm khi tham gia học nghề, người lao động học nghề ở các lứa tuổi khác nhau khiến cho việc tiếp thu kiến thức và kỹ năng theo chương trình đào tạo còn khó khăn…

Do vậy, công tác đào tạo nghề phi nông nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội còn tồn tại nhiều bất cập.

H.Thu (T/h)