06/07/2021 9:52:04

Yên Bái ban hành Chương trình hành động về phát triển nguồn nhân lực giai đoạn 2021-2025

Tập trung phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; nguồn nhân lực khu vực nông nghiệp, nông thôn; nguồn nhân lực là người dân tộc thiểu số… là một trong những mục tiêu trong Chương trình hành động về phát triển nguồn nhân lực tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025.

Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái vừa ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TU ngày 20/1/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX về phát triển nguồn nhân lực tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025.

Chương trình đề ra mục tiêu chung là xây dựng và phát triển nguồn nhân lực có năng lực, trình độ, chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, thể lực, phẩm chất đạo đức tốt, tác phong làm việc chuyên nghiệp, hiện đại nhằm hình thành nguồn nhân lực đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng, hợp lý về cơ cấu, phù hợp với nhu cầu sử dụng, góp phần nâng cao năng suất lao động, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu lao động, đáp ứng mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh trên địa bàn tỉnh.

Tập trung phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao là một trong những mục tiêu trong Chương trình hành động về phát triển nguồn nhân lực tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025 (ảnh minh họa)

Để thực hiện mục tiêu này, trong giai đoạn 2021-2025, tỉnh Yên Bái sẽ tiếp tục tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền về phát triển nguồn nhân lực; thông tin, tuyên truyền và quán triệt nội dung của Nghị quyết.

Nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông, đẩy mạnh công tác phân luồng học sinh sau trung học cơ sở, trung học phổ thông, tạo nền tảng cho phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp, đáp ứng nhu cầu sử dụng nguồn nhân lực của tỉnh và thị trường lao động. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cấp, các ngành đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Tập trung phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; nguồn nhân lực khu vực nông nghiệp, nông thôn; nguồn nhân lực là người dân tộc thiểu số.

Nâng cao chất lượng nguồn dân số, thể lực cho nhân dân; thực hiện chính sách về phát triển nguồn nhân lực. Đồng thời tăng cường hợp tác quốc tế về phát triển nhân lực.

Nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị – xã hội và các tổ chức xã hội trong phát triển nguồn nhân lực.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành và địa phương căn cứ nội dung trong chương trình hành động tổ chức, triển khai thực hiện với quyết tâm cao nhất để hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu giai đoạn 2021-2025, bảo đảm chất lượng, hiệu quả.

Xây dựng kế hoạch chi tiết để tổ chức thực hiện, trong đó phân công trách nhiệm cụ thể cho các cơ quan, đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp và lãnh đạo phụ trách để chỉ đạo trực tiếp, gắn với mốc thời gian hoàn thành từng nội dung công việc.

 Theo baodansinh.vn