21/10/2020 8:25:08

Xử lý người đứng đầu nếu để xảy ra lạm thu

UBND TP.HCM chỉ đạo tăng cường công tác thanh kiểm tra và xử lý nghiêm người đứng đầu cơ sở giáo dục để xảy ra vi phạm quy định về thực hiện các khoản thu, chi.

UBND TP.HCM ban hành văn bản về việc chấn chỉnh thực hiện nghiêm các khoản thu trong năm học 2020-2021.

Cụ thể, UBND TP.HCM Đề nghị Sở GD&ĐT, Chủ tịch UBND quận, huyện nghiêm túc chỉ đạo thực hiện các nội dung hướng dẫn của Bộ GD&ĐT về đề nghị chỉ đạo chấn chỉnh thực hiện nghiêm các khoản thu năm học 2020-2021. Trong đó tập trung một số nội dung cụ thể:

Thực hiện công khai đầy đủ cam kết chất lượng giáo dục và đào tạo, các điều kiện đảm bảo chất lượng và thu chi tài chính theo Thông tư số 36 của Bộ GD&ĐT ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

Tăng cường công tác thanh kiểm tra và xử lý nghiêm người đứng đầu cơ sở giáo dục để xảy ra vi phạm quy định về thực hiện các khoản thu, chi trên địa bàn. Công khai việc thanh tra, kiểm tra và xử lý các trường hợp vi phạm (nếu có).

Yêu cầu các cơ sở giáo dục phổ biến, tuyên truyền cho cha mẹ học sinh, ban đại diện cha mẹ học sinh, giáo viên hiểu rõ quy định.

Vào ngày 9/10, Bộ GD&ĐT đã có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về đề nghị chỉ đạo chấn chỉnh thực hiện nghiêm các khoản thu năm học 2020-2021.

Để chấm dứt tình trạng trên, Bộ GD&ĐT đề nghị UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo các cơ quan, ban ngành cùng vào cuộc đồng bộ để thực hiện nghiêm các quy định về thu, chi của cơ sở giáo dục. Thực hiện cơ chế thu, quản lý và sử dụng học phí, mức thu học phí theo quy định tại Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ.

Quản lý và sử dụng các khoản huy động tài trợ, ủng hộ tự nguyện theo Thông tư số 16/2018/TT-BGDĐT ngày 03/8/2018 của Bộ GD&ĐT. Yêu cầu Ban đại diện cha mẹ học sinh chỉ được thu các khoản phục vụ trực tiếp cho hoạt động của ban đại diện cha mẹ học sinh theo quy định của Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT ngày 22/11/2011 của Bộ GD&ĐT.

Thực hiện các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của nhà trường do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định theo quy định tại điểm b, khoản 6, Điều 99, Luật Giáo dục 2019. Thực hiện công khai đầy đủ cam kết chất lượng giáo dục và đào tạo, các điều kiện đảm bảo chất lượng và thu chi tài chính theo Thông tư số 36/2017/TTBGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ GD&ĐT ban hành.

Tăng cường công tác thanh kiểm tra và xử lý nghiêm người đứng đầu cơ sở giáo dục để xảy ra vi phạm quy định về thực hiện các khoản thu, chi trên địa bàn và quy trách nhiệm đối với chính quyền địa phương sở tại.

Các cơ quan quản lý giáo dục tại địa phương cần phối hợp với các cơ quan chức năng để tăng cường quản lý nhà nước về thực hiện các khoản thu chi trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn. Có trách nhiệm hướng dẫn, thực hiện thanh kiểm tra, áp dụng chế tài xử lý mạnh các trường hợp vi phạm quy định về thực hiện các khoản thu, chi trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn. Công khai việc thanh tra, kiểm tra và xử lý các trường hợp vi phạm trên địa bàn.

Bộ GD&ĐT còn đề nghị UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo rà soát và chấn chỉnh, xử lý các trường hợp vi phạm. Lập “đường dây nóng” và thông báo công khai trên Website để nhân dân phản ánh và đồng thời kịp thời báo cáo những vướng mắc về Bộ GD&ĐT.

PV