19/11/2020 9:57:13

Thời gian hỗ trợ học nghề và mức hỗ trợ học nghề được quy định như thế nào?

Bà Nguyễn Thị Hà ở Hải Phòng hỏi: Theo quy định hiện nay thì thời gian hỗ trợ học nghề và mức hỗ trợ học nghề được quy định như thế nào? Trường hợp người lao động muốn học một nghề có chi phí cao hơn quy định thì có được hỗ trợ thêm không?

Ảnh minh họa

Hỏi:

Bà Nguyễn Thị Hà ở Hải Phòng hỏi: Theo quy định hiện nay thì thời gian hỗ trợ học nghề và mức hỗ trợ học nghề được quy định như thế nào? Trường hợp người lao động muốn học một nghề có chi phí cao hơn quy định thì có được hỗ trợ thêm không?

Cục Việc làm (Bộ LĐ-TB&XH) trả lời:

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 56 Luật Việc làm thì thời gian hỗ trợ học nghề theo thời gian học nghề thực tế nhưng không quá 06 tháng.

Theo quy định tại Điều 3 Quyết định số 77/2014/QĐ-TTg ngày 24 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định mức hỗ trợ học nghề đối với người tham gia bảo hiểm thất nghiệp thì mức hỗ trợ học nghề cho người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp tối đa 01 (một) triệu đồng/người/tháng. Mức hỗ trợ cụ thể được tính theo tháng, tùy theo từng nghề, mức thu học phí và thời gian học nghề thực tế theo quy định của cơ sở dạy nghề. Trường hợp người lao động tham gia khóa học nghề có những ngày lẻ không đủ tháng theo quy định của cơ sở dạy nghề thì số ngày lẻ đó được tính tròn là 01 (một) tháng để xác định mức hỗ trợ học nghề.

Đối với người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp tham gia khóa học nghề có mức chi phí học nghề cao hơn mức hỗ trợ học nghề theo quy định nêu trên thì phần vượt quá mức hỗ trợ học nghề do người lao động tự chi trả.

Cục Việc làm (Bộ LĐ-TB&XH) trả lời