10/03/2023 3:45:11

Quận ủy Đống Đa: Phát động cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần 3 năm 2023

Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ 3, năm 2023 trên địa bàn Quận Đống Đa được triển khai chiều 9/3 với sự tham gia, hưởng ứng tích cực, trách nhiệm cao của các cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân Quận Đống Đa, Hà Nội.

Đông đảo các cơ quan, đoàn thể, Báo chí và cán bộ đảng viên và nhân dân Quận Đống Đa hưởng ứng Lễ phát động cuộc thi ngày 9/3/2023

Thực hiện ban chỉ đạo của Ban chỉ đạo 35 Trung ương và Thành ủy Hà Nội, Hướng dẫn ban Tuyên giáo Thành ủy – Cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo thành phố, căn cứ Kế hoạch hoạch hoạt động năm 2022 của Ban Chỉ đạo 35 thành phố, chiều ngày 9 tháng 3 Quận ủy Đống Đa tổ chức cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ 3, năm 2023.

Tại lễ phát động, thay mặt Ban thường vụ Quận ủy ông Nguyễn Anh Cường – Phó bí thư thường trực, Chủ tịch HĐND Quận Đống Đa đã quán triệt việc bảo vệ nền tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là một nhiệm vụ quan trọng, không chỉ trong Đảng và hệ thống chính trị mà còn cả toàn xã hội; không chỉ là trách nhiệm của đội ngũ chuyên gia, lực lượng chuyên trách Ban chỉ đạo 35 mà còn là nhiệm vụ thường xuyên của mỗi cán bộ, đảng viên và cần có sự tham gia tích cực của nhân dân.

Ông Nguyễn Anh Cường – Phó bí thư thường trực, Chủ tịch HĐND Quận Đống Đa quán triệt và phát động cuộc thi.

Năm 2022 vừa qua, Cuộc thi viết Chính luận “Bảo vệ nền tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” lần thứ 2 đã được các tổ chức Đảng trực thuộc Đảng bộ Quận Đống Đa hưởng ứng tích cực, thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên, nhân dân tham gia, từ đó tạo được sự lan tỏa ý nghĩa Cuộc thi trong toàn Đảng bộ, từ Quận đến cơ sở, thể hiện ý thức trách nhiệm cao của cán bộ đảng viên và nhân dân đối với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Ban chỉ đạo 35 của Quận Đống Đa được Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội tặng giấy khen cho tập thể có thành tích trong phát động và triển khai Cuộc thi. Kết quả của cuộc thi năm 2022 là cở sở để cán bộ đảng viên và nhân dân Quận Đống Đa hưởng ứng, tham gia Cuộc thi lần thứ 3 với quy mô và độ lan tỏa rộng khắp trong toàn hệ thống chính trị. Bối cảnh của cuộc thi lần thứ ba này có nhiều điểm mới nổi bật.

Năm 2023 là năm thứ ba triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, cũng là năm đẩy mạnh việc thực hiện công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị theo Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (Khóa XIII) đặt ra yêu cầu công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch cần các tuyến bài chính luận, bảo đảm sắc sảo về luận cứ, giàu tính chiến đấu và mang tính định hướng.

Ông Vũ Mạnh Chiến – Quận ủy viên, Bí thư đảng ủy Khối doanh nghiệp Quận Đống Đa cho biết: “Cuộc thi này là đợt sinh họat chính trị sâu rộng trong đảng, góp phần vào việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng, nhà nước và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt nam. Đồng thời là diễn đàn để cán bộ, đảng viên, đoàn viên thanh niên, hội viên của các tổ chức chính trị – xã hội tích cực tuyên truyền, lan tỏa, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mình về nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”.

Ông Vũ Mạnh Chiến – Quận ủy viên, Bí thư Đảng ủy khối doanh nghiệp Quận Đống Đa nêu mục đích, ý nghĩa và hưởng ứng cuộc thi.

Được biết mục đích của cuộc thi viết lần thứ 3 năm 2023 này nhằm tiếp tục khẳng dịnh tính đúng đắn, ý nghĩa quan trọng và sức mạnh lan tỏa to lớn của Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị. Với tinh thần xây là cơ bản, chống là quan trọng và phải quyết liệt, hiệu quả chúng ta vừa phản bác trực diện, vạch trần tính phản khoa học, phản cách mạng, “bẻ gãy từ gốc” các luận diệu sai trái, tuyên truyền xuyên tạc của cá thế lực thù địch, các phần tử cơ hội chính trị; vừa góp phần cung cấp luận cứ để xây dựng chủ trương, đương lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tạo nguồn và phát triển lực lượng tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng, lý luận của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên đại bàn Quận.

Từ kết quả cuộc thi năm 2022, có thể khẳng định chúng ta có lực lượng rất tiềm năng trong việc tham gia thực hiện nhiệm vụ này ở nhiều phương diện khác nhau. Cuộc thi là dịp để tiếp tục huy động, bồi duõng, rèn luyện thường xuyên lực lượng nòng cốt hiện có; đồng thời phát hiện, lựa chọn, đào tạo, bồi dưỡng những nhân tố mới có thể trở thành “ chuyên gia” trên lĩnh vực bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, hình thành mạng lưới rộng khắp trong hệ thống chính trị và xã hội để thực hiện nhiệm vụ rất quan trọng này.

Tại lễ phát động cuộc thi lãnh đạo Quận ủy Đống Đa và Ban chỉ đạo 35 Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã hướng dẫn chi tiết, bài bản nhiều chuyên đề để giúp các tác giả tham gia cuộc thi có tác phẩm dự thi đạt kết quả cao, tạo sức lan tỏa sâu rộng đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

“Đề nghị các cấp ủy đảng, các phòng, ban ngành, MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội từ Quận đến cơ sở căn cứ Kế hoạch của Ban Thường trực Quận ủy đẩy mạnh tuyên truyền cuộc thi, đặc biệt tuyên truyền trên các trang nhóm mạng xã hội, facebook, zalo của từng cơ quan, đơn vị, tổ chức chính trị – xã hội, từng tổ dân phố,… để đông đảo cán bộ, nhân dân biết, hưởng ứng và tham gia.Tích cực triển khai Cuộc thi sâu rộng, thực chất, sáng tạo, hiệu quả, phù hợp với đặc điểm tình hình của cơ quan, đơn vị, cơ sở; cổ vũ, phản ánh tình hình, kết quả cuộc thi và kịp thời biểu dương những cá nhân, đơn vị triển khai thực hiện tốt. Đồng thời hướng dẫn cụ thể về phương thức tổ chức Cuộc thi, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ và tuyên truyền sâu rộng bởi đây là nhân tố quan trọng góp phần vào thành công của Cuộc thi“, ông Nguyễn Anh Dũng – Phó bí thư thường trực Đảng ủy Quận nhấn mạnh.

            Đối tượng dự thi:

  • Người Việt Nam, người nước ngoài sinh sống và làm việc tại địa bàn quận có tác phẩm chính luận phù hợp với tiêu chí của cuộc thi đều có quyền dự thi
  • ­Khuyến khích sự tham gia của: Trung tâm chính trị quận, cán bộ giáo viên của các trường phổ thông trên đại bàn Quận, giảng viên, học viên, sinh viên các cở sở đào tạo Đại học, Cao đẳng trên dịa bàn Quận, cán bộ đảng viên công chức, viên chức, người lao dộng của các phòng ban, ngành nghề, đoàn thể, lực lượng vũ trang, các tổ chức cơ sở Đảng thuộc Quận,….
  • Các tác phẩm dạng viết, mỗi các tác giả/ nhóm tác giả được tối đa 02 tác phẩm dự thi gồm: bài viết chính luận loại hình Tạp chí (Tạp chí in hoặc Tạp chí điện tử) và 01 bài viết chính luận loại hình Báo (Báo in hoặc Báo điện tử). Mỗi bài viết dự thi gồm bản in Khổ A4 và File mềm (định dạng Microsof Word)
  • Các tác phẩm báo nói/ Báo hinh/ Video Clip, mỗi tác giả/ nhóm tác giả được gửi tối đa 03 tác phẩm dự thi: 01tác phẩm loại hình báo nói (phát thanh) 01 tác phẩm loại hình Báo hình (truyền hình) và 01 tác phẩm loại hình Video Clip, mỗi tác phẩm dự thi gồm File âm thanh/hình ảnh/ và bản in kịch bản văn học (khổ A4 định dạng Microsoft Word). Thời gian nhận tác phảm dự thi từ khi phát động cuộc thi cho đến hết ngày 15/5/2023. Địa chỉ nhận tác phẩm dự thi: Ban tuyên giáo Quận ủy Đống Đa – số 59 Hoàng Cầu- Phường Ô Chợ Dừa – Quận Đống Đa – Hà Nội.

PV