01/07/2021 12:03:39

Quản lý hiệu quả cơ sở dữ liệu người lao động đi làm việc ở nước ngoài

Bộ LĐTB&XH đang dự thảo Thông tư quy định việc quản lý, vận hành, cập nhật và chia sẻ cơ sở dữ liệu về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Hệ thống cơ sở dữ liệu về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (Hệ thống cơ sở dữ liệu) là hệ thống tập hợp dữ liệu, cấu trúc các thông tin liên quan về người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Hệ thống này cho phép truy cập, cập nhật thông tin, truy xuất, sử dụng dữ liệu để quản lý, phân tích, đánh giá và định hướng về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; được truy cập tại địa chỉ dichvucong.molisa.gov.vn.

Các cơ quan Nhà nước được cấp tài khoản truy cập Hệ thống cơ sở dữ liệu bao gồm: Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ LĐTB&XH), Sở LĐTB&XH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.

Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng đăng ký tài khoản trên Hệ thống cơ sở dữ liệu tại địa chỉ dichvucong.molisa.gov.vn. Công dân Việt Nam giao kết hợp đồng lao động sau khi xuất cảnh đăng ký tài khoản trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ LĐTB&XH tại địa chỉ molisa.gov.vn.

Cấp giấy phép hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài

Theo dự thảo, doanh nghiệp đề nghị cấp giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng theo Điều 12 Luật 69/2020/QH14 thực hiện như sau:

1- Đăng nhập tài khoản và truy cập vào mục “Cấp giấy phép” để cập nhật thông tin theo mẫu văn bản đề nghị cấp giấy phép.

2- Ký số vào mẫu đề nghị cấp giấy phép và đăng tải các tài liệu kèm theo.

3- Tình trạng xử lý hồ sơ đề nghị cấp giấy phép được hiển thị trên Hệ thống cơ sở dữ liệu. Trường hợp hồ sơ đáp ứng, hệ thống sẽ hiển thị trạng thái chấp thuận chờ phê duyệt giấy phép. Trường hợp hồ sơ chưa đáp ứng, hệ thống sẽ hiển thị thông tin chưa đáp ứng, doanh nghiệp có thể điều chỉnh, cập nhật hồ sơ 2 lần. Trường hợp doanh nghiệp không điều chỉnh, cập nhật, hệ thống sẽ tự động xóa hồ sơ.

4- Bản chính giấy phép được trả trực tiếp tại bộ phận một cửa của Cục Quản lý lao động ngoài nước, hoặc qua dịch vụ bưu chính.

Cập nhật thông tin trong thời hạn 5 ngày

Dự thảo nêu rõ, doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trong thời hạn 5 ngày kể từ ngày người lao động xuất cảnh và hằng tháng, phải cập nhật thông tin về người lao động do doanh nghiệp đưa đi trên Hệ thống cơ sở dữ liệu cho đến khi thanh lý hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài. Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày giao nhiệm vụ cho chi nhánh, chấm dứt giao nhiệm vụ cho chi nhánh, hoặc chi nhánh chấm dứt hoạt động thì phải cập nhật thông tin về chi nhánh trên Hệ thống cơ sở dữ liệu.

Đơn vị sự nghiệp đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trong thời hạn 5 ngày kể từ ngày người lao động xuất cảnh và hằng tháng, phải cập nhật thông tin về người lao động do đơn vị sự nghiệp đưa đi trên Hệ thống cơ sở dữ liệu.

Doanh nghiệp Việt Nam trúng thầu, nhận thầu công trình, dự án ở nước ngoài; tổ chức, cá nhân đầu tư ra nước ngoài; doanh nghiệp đưa người lao động đi đào tạo, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề ở nước ngoài trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày người lao động xuất cảnh, phải cập nhật thông tin về người lao động trên Hệ thống cơ sở dữ liệu…

Theo VGP