25/03/2021 11:12:11

Năm 2021, TP Hà Nội dự kiến xây dựng 43 cụm công nghiệp

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 68/KH-UBND về quản lý, đầu tư phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2021. Theo đó, trong năm nay, TP dự kiến khởi công xây dựng 43 cụm công nghiệp.

TP Hà Nội dự kiến xây dựng 43 cụm công nghiệp trong năm 2021 

Cụ thể, Hà Nội dự kiến khởi công xây dựng 1 cụm công nghiệp trong quý 1/2021; 23 cụm công nghiệp trong quý 2/2021; 13 cụm công nghiệp trong quý 3/2021; 6 cụm công nghiệp trong quý 4/2021.

Bên cạnh đó, Hà Nội cũng đề ra mục tiêu 100% cụm công nghiệp đang hoạt động được đầu tư xây dựng đồng bộ hạ tầng kỹ thuật và được quản lý hoạt động theo quy định.

Trong quá trình khởi công xây dựng hạ tầng kỹ thuật 43 cụm công nghiệp đã có quyết định thành lập giai đoạn 2018-2020, Hà Nội phấn đấu hoàn thành hạ tầng kỹ thuật ít nhất 20 cụm công nghiệp; xúc tiến, thu hút đầu tư thành lập mới từ 10-15 cụm công nghiệp.

Phấn đấu đạt 100% các cụm công nghiệp xây mới có trạm xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn hoặc quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng.

Cùng với đó, thành phố xây dựng, ban hành đồng bộ hệ thống cơ chế, chính sách phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn; hỗ trợ các doanh nghiệp, hộ sản xuất tại các làng nghề vào đầu tư sản xuất kinh doanh trong các cụm công nghiệp; quy định về giá dịch vụ chung trong các cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố.

Giải quyết các thủ tục triển khai dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và dự án sản xuất kinh doanh trong cụm công nghiệp theo cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”…

Ngoài ra, Hà Nội còn tổ chức rà soát, đánh giá hiện trạng; xây dựng và tổ chức triển khai chương trình đầu tư xây dựng, hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật bên trong hàng rào và bên ngoài hàng rào các cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố.

Đẩy mạnh các hoạt động quảng bá, xúc tiến đầu tư; tổ chức thẩm định, thành lập mới các cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố theo đúng quy định của pháp luật hiện hành; rà soát các quy định của pháp luật và thành phố, thống nhất trình tự, thủ tục

Thúy Anh