26/01/2024 1:59:51

Làm rõ tác động cải cách tiền lương với lương hưu và các loại trợ cấp

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái giao Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH chủ trì, phối hợp với bộ trưởng các bộ khẩn trương nghiên cứu, làm rõ tác động của việc thực hiện cải cách chính sách tiền lương đối với lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng.

Dự án Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) đã được Chính phủ trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến tại kỳ họp thứ 6 và dự kiến sẽ được trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 7 diễn ra vào tháng 5/2024. Tuy nhiên, dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) chưa cập nhật, đánh giá tác động toàn diện đầy đủ của việc thực hiện cải cách tiền lương từ ngày 1/7/2024.

Từ ngày 1/7/2024 sẽ tăng lương hưu và các loại trợ cấp

Vì vậy, theo yêu cầu của Ủy ban Xã hội, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái – Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về cải cách chính sách tiền lương, BHXH và ưu đãi người có công giao Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH chủ trì, phối hợp với Bộ trưởng các Bộ: Nội vụ, Quốc phòng, Công an, Tài chính, Tư pháp và Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam khẩn trương nghiên cứu, làm rõ tác động của việc thực hiện cải cách chính sách tiền lương đối với lương hưu, trợ cấp Bảo hiểm xã hội hàng tháng đối với các đối tượng khác nhau.

Đặc biệt là lực lượng vũ trang, trợ cấp ưu đãi người có công và một số chính sách an sinh xã hội đang gắn với lương cơ sở, cơ cấu tiền lương để làm căn cứ đóng Bảo hiểm xã hội, đề xuất chỉnh lý các nội dung liên quan trong dự thảo Luật BHXH (sửa đổi). Đồng thời đánh giá tác động đến ngân sách Nhà nước khi thực hiện điều chỉnh, bảo đảm tính chính xác của số liệu, xem xét đầy đủ, toàn diện các khía cạnh, báo cáo Chính phủ.

Dự thảo Luật BHXH (sửa đổi) đề xuất sửa đổi các quy định gắn với tiền lương khu vực nhà nước phù hợp với định hướng Nghị quyết số 27-NQ/TW. Theo đó, sửa đổi các trợ cấp gắn với mức lương cơ sở theo hướng quy định bằng số tiền cụ thể (bằng với mức tuyệt đối của hiện hành). Đồng thời quy định các mức này được điều chỉnh khi Chính phủ điều chỉnh lương hưu và trợ cấp BHXH. Các loại trợ cấp gắn với mức lương cơ sở gồm có dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau khi ốm đau; trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi; dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản; mức trợ cấp tuất hàng tháng.

Đề xuất sửa đổi này để vừa không gây xáo trộn “về mức” so với quy định hiện hành, đồng thời vừa phù hợp với định hướng cải cách chính sách tiền lương tại Nghị quyết số 27-NQ/TW, đảm bảo thuận lợi trong quá trình thực hiện.

Dự thảo Luật BHXH (sửa đổi) quy định: Mức hưởng dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau khi ốm đau một ngày bằng 540.000 đồng.

Mức trợ cấp một lần khi sinh con, nhận nuôi con cho mỗi con bằng 3.600.000 đồng.

Mức hưởng chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản một ngày bằng 540.000 đồng.

Mức trợ cấp tuất hàng tháng đối với mỗi thân nhân bằng 900.000 đồng; trường hợp thân nhân không có người trực tiếp nuôi dưỡng thì mức trợ cấp tuất hàng tháng bằng 1.260.000 đồng.

Theo KTĐT