04/08/2022 10:28:03

[Infographic] 7 tháng năm 2022, có 5 mặt hàng xuất khẩu trên 10 tỷ USD