14/12/2022 3:24:55

Cơ sở giáo dục nghề nghiệp được phép dạy khối lượng kiến thức văn hóa THPT

Theo Thông tư số 15/2022/TT-BGDĐT quy định về việc giảng dạy khối lượng kiến thức văn hóa THPT trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp vừa được Bộ GD&ĐT ban hành, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp có đủ giáo viên đạt chuẩn và cơ sở vật chất phù hợp được phép giảng dạy khối lượng kiến thức văn hóa THPT theo ngành nghề và cấp Giấy chứng nhận đủ yêu cầu khối lượng kiến thức văn hóa THPT. 

Ảnh minh họa

Theo đó, các môn học bắt buộc gồm Toán, Ngữ văn và Lịch sử. Các môn học lựa chọn là: Vật lý, Hóa học, Sinh học và Địa lý.

Thời lượng giảng dạy của Toán, Ngữ văn là 252 tiết/môn học; Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý là 168 tiết/môn học.

Mỗi ngành nghề đào tạo phải học các môn học bắt buộc và ít nhất 01 môn học lựa chọn. Người đứng đầu cơ sở giáo dục nghề nghiệp quyết định lựa chọn các môn học đảm bảo phù hợp với ngành nghề đào tạo.

Cơ sở giáo dục nghề nghiệp phải có đủ giáo viên đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông theo quy định của Bộ GD&ĐT để tổ chức giảng dạy các môn học, phù hợp với khối lượng kiến thức của các môn học được tổ chức giảng dạy. Cơ sở giáo dục nghề nghiệp phải có cơ sở vật chất và thiết bị dạy học phù hợp với khối lượng kiến thức của các môn học được tổ chức giảng dạy.

Học sinh có điểm thi kết thúc môn học của tất cả các môn học theo ngành, nghề đào tạo đạt từ 5 điểm trở lên (thang điểm 10) được cấp Giấy chứng nhận đủ yêu cầu khối lượng kiến thức văn hóa THPT theo ngành, nghề đó.

Giấy chứng nhận đủ yêu cầu khối lượng kiến thức văn hóa THPT do người đứng đầu cơ sở giáo dục nghề nghiệp tổ chức giảng dạy cấp.

Bộ GD&ĐT có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Bộ LĐ-TB&XH  hướng dẫn, chỉ đạo các Sở GD&ĐT, Sở LĐ-TB&XH và các cơ quan có liên quan hướng dẫn cơ sở giáo dục nghề nghiệp thực hiện việc giảng dạy khối lượng kiến thức văn hóa THPT theo quy định của Thông tư này.

Bộ GD&ĐT chủ trì, phối hợp với Bộ LĐ-TB&XH trong công tác thanh tra, kiểm tra việc tổ chức giảng dạy khối lượng kiến thức văn hóa THPT của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp theo quy định của pháp luật.

Các Sở GD&ĐT có trách nhiệm phối hợp với Sở LĐ-TB&XH và các cơ quan hướng dẫn, chỉ đạo các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tổ chức giảng dạy, kiểm tra, đánh giá, thi kết thúc môn học và cấp Giấy chứng nhận đủ yêu cầu khối lượng kiến thức văn hóa THPT theo quy định tại Thông tư này. Chủ trì, phối hợp với Sở LĐ-TB&XH và cơ quan có liên quan thanh tra, kiểm tra việc giảng dạy khối lượng kiến thức văn hóa THPT của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp theo quy định của pháp luật.

Người đứng đầu cơ sở giáo dục nghề nghiệp xây dựng kế hoạch giảng dạy các môn học theo 03 kỳ; quyết định thời điểm tổ chức giảng dạy, kiểm tra, đánh giá định kỳ cho mỗi kỳ và thời điểm thi kết thức môn học phù hợp với điều kiện của cơ sở giáo dục nghề nghiệp; cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện khối lượng kiến thức văn hóa THPT cho người học.

Tổ chức thực hiện kế hoạch giảng dạy và quản lý giảng dạy, kiểm tra, đánh giá, thi kết thúc môn học và cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện yêu cầu khối lượng kiến thức văn hóa THPT theo quy định tại Thông tư này. Tổ chức Hội đồng thi kết thúc môn học (thi chính thức và thi lại) bảo đảm việc ra đề thi, tổ chức thi, chấm thi theo quy định tại Thông tư này.

Hằng năm, thực hiện chế độ báo cáo theo hướng dẫn của Sở GD&ĐT về tình hình triển khai, tổ chức giảng dạy khối lượng kiến thức văn hóa THPT của cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 24/12/2022.

Bảo Minh