Ban hành Quy định tặng Bằng khen của Hiệp hội GDNN và Nghề CTXH

Chủ tịch Hiệp hội Giáo dục nghề nghiệp và nghề Công tác xã hội Việt Nam Nguyễn Thị Hằng vừa ký ban hành Quyết định số 20/QĐ-HHGDNN về quy định tặng Bằng khen của Hiệp hội.

Thực hiện quy định của pháp luật và Công văn số 995/BTĐKT-VI ngày 19/5/2014 của Ban Thi đua, khen thưởng Trung ương; nhằm động viên, khuyến khích hội viên phấn đấu hoàn thành tốt chỉ tiêu, nhiệm vụ, góp phần phát triển giáo dục nghề nghiệp, công tác xã hội và xây dựng Hiệp hội, từ năm 2014 Hiệp hội đã được phép tặng Bằng khen cho tập thể, cá nhân đạt thành tích cao trong công tác thường xuyên và đột xuất.

Để nâng cao hơn chất lượng và hiệu quả của công tác khen thưởng, Hiệp hội ban hành Quy định tặng Bằng khen của Hiệp hội Giáo dục nghề nghiệp và nghề Công tác xã hội Việt Nam.

Theo đó, đối tượng áp dụng là Hội, Viện, đơn vị thành viên khác thuộc Hiệp hội và người lao động hợp đồng từ 01 năm trở lên tại các đơn vị; hội viên tập thể và hội viên cá nhân của Hiệp hội; cơ quan, tổ chức, cá nhân người Việt Nam và cá nhân, tổ chức người nước ngoài có nhiều đóng góp phát triển Hiệp hội và quan hệ hợp tác với Hiệp hội.

Quy định cũng ghi cụ thể các tiêu chuẩn tặng Bằng khen đối với tập thể, cá nhân trong và ngoài nước vào các dịp tổng kết năm, kỷ niệm 05 năm, 10 năm thành lập…, khen thưởng đột xuất cũng như quy định về thủ tục hồ sơ đề nghị khen thưởng, thời điểm nhận hồ sơ, quy trình xét tặng và mức tiền thưởng.

PV