14/03/2023 2:16:46

Đảng bộ Khối doanh nghiệp quận Đống Đa:

Nhân rộng các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo lời Bác

Sáng ngày 14/3/2023, Đảng bộ Khối doanh nghiệp quận Đống Đa  tổ chức sơ kết 02 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Đồng chí Vũ Mạnh Chiến, Quận ủy viên, Bí thư Đảng ủy khối Doanh nghiệp điều hành Hội nghị

Tham dự, chỉ đạo Hội nghị có các đồng chí: Vũ Mạnh Chiến – Bí thư Đảng bộ Khối doanh nghiệp quận Đống Đa; lãnh đạo các cơ quan trong Đảng ủy Khối và đại diện các gương tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Qua 02 năm thực hiện, đến nay các cấp uỷ, tổ chức đảng đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận 01-KL/TW gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (XII, XIII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng đạt được kết quả đáng ghi nhận. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành nhiệm vụ thường xuyên, qua đó đã góp quan trọng vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, thúc đẩy việc nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý và người đứng đầu các tổ chức, cơ quan, đơn vị.

Đồng chí Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư, Chủ nhiệm ủy ban kiểm tra Đảng bộ Khối doanh nghiệp quận Đống Đa trình bày báo cáo tại hội nghị

Hai năm qua, việc tổ chức quán triệt, học tập Kết luận 01-KL/TW, Chuyên đề toàn khóa về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” được thực hiện theo đúng chỉ đạo của Quận ủy. Các cơ sở đảng đã tổ chức triển khai sâu rộng tới từng đảng viên trong Đảng bộ, thông qua hội nghị cán bộ chủ chốt, hội nghị giao ban và các đợt sinh hoạt chi bộ, lồng ghép sinh hoạt chuyên môn, đoàn thể, học tập, trực tiếp kết hợp trực tuyến, tự nghiên cứu tài liệu với tỷ lệ cán bộ, đảng viên tham gia học tập đạt 100%.

Đối với việc xây dựng, bổ sung chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ của các cơ quan, đơn vị, địa phương, Đảng ủy chỉ đạo các đơn vị trực thuộc rà soát, bổ sung chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức theo quy định; hướng dẫn các tiêu chí trách nhiệm, nêu gương của cấp ủy, cán bộ, đảng viên, người lao động nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt, người đứng đầu cấp ủy.

Hàng năm 100% cấp ủy các chi bộ tổ chức triển khai thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chỉ đạo đội ngũ cán bộ, đảng viên, người lao động thuộc phạm vi quản lý xây dựng bản đăng ký cá nhân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đăng ký từ 01 đến 02 việc làm theo Bác. Nội dung đăng ký tập trung vào việc: thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, đổi mới phương pháp chỉ đạo, lãnh đạo, quản lý, thực hiện nhiệm vụ được giao, nâng cao chất lượng công tác tham mưu, hiệu quả công việc; giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống; đổi mới lề lối làm việc, thái độ phục vụ khách hàng, nâng cao năng suất lao động…  Các cơ sở Đảng cũng kịp thời động viên, khuyến khích đội ngũ cán bộ, đảng viên dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn thử thách, quyết tâm hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.

Trong công tác tuyên truyền học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, bên cạnh việc tổ chức hội nghị tuyên truyền, Đảng ủy phát huy lợi thế của mạng xã hội zalo…để tuyên truyền việc học tập và làm theo Bác đến từng tổ chức cơ sở đảng, cán bộ, đảng viên.

Việc lựa chọn chủ đề, chủ điểm, xác định nội dung đột phá nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được gắn với cuộc thi đua lập thành tích chào mừng 10 năm Ngày thành lập Đảng bộ Khối doanh nghiệp quận. Các đơn vị trong khối đã nỗ lực thi đua học tập, lao động sản xuất, tích cực tham gia các hoạt động thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ; các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa; tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền như chi bộ: Tạp chí Doanh nghiệp Thương hiệu và Nông thôn, Tạp chí Nghề nghiệp và Cuộc sống, Đảng bộ bộ phận Truyền hình Cáp Hà Nội, Tạp chí Hướng nghiệp và Hòa nhập…

Đồng chí Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư trao giấy khen cho Đồng chí Nguyễn Trung Chính – Bi thư Chi bộ Tạp chí Nghề nghiệp và Cuộc sống (thứ 5 từ trái sang) và các cá nhân trong Đảng ủy khối

Đặc biệt Tạp chí Nghề nghiệp và Cuộc sống đã đẩy mạnh thông tin tuyên truyền về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với tuyên truyền các nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, giáo dục truyền thống yêu quê hương tới cán bộ, đảng viên và các phong trào thi đua yêu nước, sự kiện chính trị, ngày lễ lớn của Thủ Đô và đất nước bằng nhiều hình thức đa dạng, phòng phú và đảm bảo công tác phòng, dịch bệnh Covid-19. Tạp chí luôn chú trọng biểu dương gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến, mô hình hay, cách làm hiệu quả, sáng tạo gắn với thực hiện hiệu quả nhiệm vụ công tác năm. Chi bộ rất chú trọng đến công tác phát triển đảng viên, thường xuyên tổ chức cho đảng viên, quần chúng ưu tú nghiên cứu, học tập Chỉ thị và các chuyên đề của Đảng.

Quang cảnh hội nghị

Xác định việc xây dựng các mô hình, điển hình tiên tiến là một nội dung quan trọng trong thực hiện hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng ủy đã chỉ đạo các chi bộ, đảng bộ trực thuộc lựa chọn, xây dựng, tuyên truyền nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến. Qua đó, xuất hiện nhiều mô hình, điển hình tiên tiến, nhiều cách làm hay, hiệu quả, sáng tạo, góp phần vào thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

Tại hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện 01-KL/TW, Đảng ủy biểu dương 5 tập thể, 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Kết luận 01-KL/TW giai đoạn 2021-2023.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Vũ Mạnh Chiến, Bí thư  Đảng bộ Khối doanh nghiệp quận Đống Đa nhấn mạnh: Các cấp ủy tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện việc tổ chức thực hiện Kết luận. Tăng cường kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc thực hiện Kết luận …gắn với tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết trung ương 4 (khóa XI, XII) và thực hiện nhiệm vụ chính trị, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành nội dung sinh hoạt thường xuyên, nề nếp ở chi bộ, đảng bộ và đoàn thể. Tiếp tục rà soát, bổ sung các yêu cầu cụ thể về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào những quy định, quy chế, nội quy làm việc của cấp ủy, của cơ quan, doanh nghiệp theo hướng ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện, dễ kiểm tra, đánh giá. Đồng thời phát động các phong trào thi đua làm theo lời Bác và tổ chức cho cán bộ, đảng viên, người lao động xây dựng bản đăng ký làm theo và thường xuyên kiểm tra, nhận xét, đánh giá việc thực hiện.

 Các cơ sở đảng tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, sâu sát trong xây dựng và nhân rộng các mô hình điển hình, tiên tiến; tăng cường công tác trao đổi học tập kinh nghiệm giữa các cơ quan, đơn vị; phát hiện, biểu dương, khen thưởng động viên và nhân rộng các tập thể cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác để tạo sự lan tỏa sâu rộng trong toàn Đảng bộ.

Lê Toàn