21/10/2023 10:19:02

Phấn đấu 100% HSSV tại TP.HCM tham gia BHYT

Mới đây, UBND TP.HCM đã có chỉ đạo cụ thể đối với các sở, ban, ngành liên quan về việc tăng cường thực hiện công tác bảo hiểm y tế (BHYT) học sinh, sinh viên trên địa bàn TP.

Học sinh, sinh viên TP. Hồ Chí Minh tham gia ngày hội tư vấn chính sách BHYT

Theo đó, UBND TP.HCM giao Bảo hiểm xã hội TP chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể liên quan, các cơ quan thông tin đại chúng tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến Luật Bảo hiểm y tế và các văn bản hướng dẫn thi hành về BHYT học sinh, sinh viên đến tất cả phụ huynh học sinh, sinh viên và các trường học trên địa bàn bằng nhiều hình thức và nội dung đổi mới, phù hợp. Trong đó, tăng cường triển khai bằng hình thức trực tuyến để truyền thông nhằm thu hút học sinh, sinh viên tham gia, phấn đấu hàng năm tỷ lệ học sinh, sinh viên tham gia BHYT đạt 100%.

Đồng thời, tăng cường tuyên truyền, vận động 100% học sinh, sinh viên cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID; đề nghị cơ sở giáo dục cung cấp số định danh cá nhân hoặc căn cước công dân đảm bảo 100% học sinh, sinh viên được đồng bộ dữ liệu bảo hiểm xã hội với dữ liệu dân cư quốc gia theo đúng quy định tại Đề án 06 của Chính phủ.

Mặt khác, UBND TP.HCM tiếp tục phối hợp với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế tham mưu, đề xuất việc hỗ trợ mua thẻ BHYT cho các em học sinh, sinh viên thuộc các hộ gia đình đông nhân khẩu, gặp khó khăn về kinh tế.

Các trường học tích cực đẩy mạnh hơn tuyên truyền, phổ biến chính sách BHYT đến HSSV và phụ huynh.

Sở Giáo dục và Đào tạo chủ động phối hợp chặt chẽ với cơ quan Bảo hiểm xã hội tổ chức hướng dẫn học sinh, sinh viên tham gia và được cấp thẻ BHYT theo đúng quy định. Đưa số tiền đóng BHYT vào khoản thu hàng năm, đảm bảo 100% học sinh, sinh viên tham gia BHYT.

Mặt khác, phối hợp với cơ quan Bảo hiểm xã hội rà soát, kiểm tra các trường học chưa đạt tỷ lệ 100% học sinh, sinh viên tham gia BHYT, xác định nguyên nhân, kịp thời báo cáo UBND quận, huyện, TP Thủ Đức để có giải pháp phù hợp vận động học sinh, sinh viên tham gia.

Bên cạnh đó, giao chỉ tiêu học sinh, sinh viên tham gia BHYT, chỉ tiêu cài đặt và sử dụng ứng dụng Bảo hiểm xã hội số – VssID thay thế thẻ BHYT giấy, chỉ tiêu cung cấp số định danh cá nhân hoặc căn cước công dân vào nội dung xem xét công nhận các danh hiệu thi đua khen thưởng đối với cơ sở giáo dục.

Theo UBND TP.HCM, việc triển khai chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn Thành phố đã được triển khai đồng bộ, thống nhất. Số lượng học sinh, sinh viên tham gia BHYT tăng đều qua các năm, ngân sách nhà nước hỗ trợ kịp thời 30% mức đóng cho các em tham gia BHYT.

Tuy nhiên, trong năm học 2022 – 2023 toàn Thành phố có 1.919.166/1.987.745 học sinh, sinh viên tham gia BHYT, chỉ đạt tỷ lệ 96,55% (chỉ tiêu đề ra là 100%). Nhiều cơ sở giáo dục, đặc biệt là khối đại học, cao đẳng, trung cấp nghề có tỷ lệ học sinh, sinh viên tham gia BHYTcòn thấp so với tỷ lệ bình quân chung của cả Thành phố.

Tham gia BHYT giúp các em học sinh, sinh viên tiếp cận, thụ hưởng các dịch vụ y tế kỹ thuật cao, chi phí lớn khi không may đau ốm.

Đại diện UBND TP.HCM cũng chỉ rõ nguyên nhân do một bộ phận HSSV và phụ huynh chưa nhận thức đầy đủ, sâu sắc về ý nghĩa của việc tham gia BHYT; việc tổ chức thực hiện của các cơ quan liên quan chưa đồng bộ và tích cực. Một số cơ quan BHXH chưa phối hợp tổ chức triển khai truyền thông hiệu quả và tham mưu kịp thời, hiệu quả cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong chỉ đạo thực hiện công tác này. Việc chỉ đạo triển khai BHYT HSSV tại một số trường chưa được hiệu trưởng quan tâm đúng mức. Tại một số cơ sở giáo dục bậc đại học, cao đẳng, không thông báo số tiền đóng BHYT hoặc chỉ liệt kê số tiền đóng BHYT vào các khoản thu đầu năm học; chưa quan tâm đến công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục ý thức chấp hành pháp luật BHYT cho HSSV.

Đối với Sở Y tế cần chỉ đạo các cơ sở y tế nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, đặc biệt là các cơ sở tuyến quận, huyện, TP Thủ Đức để thực hiện tốt công tác khám chữa bệnh nói chung và khám chữa bệnh BHYT học sinh, sinh viên nói riêng, tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh, sinh viên trong việc khám chữa bệnh BHYT. Tiếp nhận khám, chữa bệnh cho học sinh, sinh viên qua tài khoản ứng dụng Bảo hiểm xã hội sổ – VssID.

Trong khi đó, Sở Tài chính sẽ phối hợp với các sở, ban, ngành và các đơn vị có liên quan tham mưu, trình UBND TP bố trí kinh phí phần ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng BHYT cho học sinh, sinh viên trên địa bàn TPHCM theo quy định.

Đặc biệt, Hiệu trưởng các trường Đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp cần đẩy mạnh tuyên truyền chính sách, pháp luật BHYT và tổ chức thực hiện giải pháp mở rộng tỷ lệ bao phủ BHYT trong học sinh, sinh viên; đảm bảo 100% học sinh, sinh viên tham gia BHYT; 100% học sinh, sinh viên cài đặt và sử dụng Bảo hiểm xã hội số – VssID; 100% học sinh, sinh viên được đồng bộ dữ liệu dân cư quốc gia. Đồng thời phối hợp với cơ quan Bảo hiểm xã hội trên địa bàn tổ chức thu nộp và cấp thẻ BHYT kịp thời cho học sinh, sinh viên; đưa chỉ tiêu thực hiện BHYT học sinh, sinh viên vào kế hoạch năm học và là một trong những nội dung đánh giá thi đua hàng năm.

Việt Trung