04/07/2023 9:21:02

Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH của kỳ lương tháng 7/2023

Ngày 3/7, BHXH TP.HCM đưa ra thông báo về hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng của kỳ luơng tháng 7/2023.

Trước đó, ngày 29/6/2023, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 42/2023/NĐ-CP điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng. Theo đó, những người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng trước ngày 01/7/2023 được điều chỉnh bao gồm:

Thứ nhất, cán bộ, công chức, công nhân, viên chức và người lao động (kể cả người có thời gian tham gia BHXH tự nguyện, người nghỉ hưu từ quỹ BHXH nông dân Nghệ An chuyển sang BHXH tự nguyện; Thứ hai, quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu đang hưởng lương hưu hằng tháng; Thứ ba, cán bộ xã, phường, thị trấn; Người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng theo quy định của pháp luật, người đang hưởng trợ cấp hàng tháng; Thứ tư, cán bộ xã, phường, thị trấn đang hưởng trợ cấp hàng tháng; Thứ năm, quân nhân đang hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng; Thứ sáu, Công an nhân dân đang hưởng trợ cấp hàng tháng; Thứ bảy, quân nhân, công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, công an nhân dân đang hưởng trợ cấp hàng tháng; Thứ tám, người đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hàng tháng; Thứ chín, người đang hưởng trợ cấp tuất hàng tháng trước ngày 01/01/1995.

Theo quy định, người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng, trợ cấp hàng tháng được điều chỉnh tăng theo 02 mức: Tăng thêm 12,5% trên mức lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng của tháng 6.2023 đối với diện đã được điều chỉnh theo Nghị định 108/2021 của Chính phủ (tức những người thuộc diện thứ nhất đến thứ bảy nêu trên); Tăng thêm 20,8% trên mức lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng của tháng 6.2023 đối với diện chưa được điều chỉnh theo Nghị định số 108/2021 của Chính phủ (người thuộc diện thứ tám và thứ chín).

Ngoài ra, từ ngày 01/07/2023,  đối tượng từ thứ nhất đến thứ bảy nghỉ hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hàng tháng trước tháng 01/1995, sau khi điều chỉnh theo quy định, có mức hưởng thấp hơn 3.000.000 đồng/tháng thì được điều chỉnh tăng thêm như sau: Tăng thêm 300.000 đồng/người/tháng đối với những người có mức hưởng dưới 2.700.000 đồng/người/tháng; Tăng lên bằng 3.000.000 đồng/người/tháng đối với những người có mức hưởng từ 2.700.000 đồng/người/tháng đến dưới 3.000.000 đồng/người/tháng.

Do Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 14/8/2023 nên kỳ chi trả tháng 7/2023, BHXH thành phố chưa điều chỉnh tăng lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng theo quy định. Thay vào đó, BHXH TP.HCM sẽ truy trả phần chênh lệch từ tháng 7/2023 cho đến tháng được điều chỉnh khi BHXH Việt Nam điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hàng tháng.

Thảo Nguyên