16/08/2022 8:34:33

[Infographic] Kết quả chuyển đổi số 6 tháng đầu năm 2022

Tại phiên họp thứ ba của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, Bộ Thông tin và Truyền thông đã báo cáo về tình hình chuyển đổi số trong 6 tháng đầu năm 2022.