29/06/2021 12:07:00

Đề xuất định mức người làm việc trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp

Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đang dự thảo Thông tư hướng dẫn vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý và chức danh nghề nghiệp chuyên ngành, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và định mức số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành lao động – thương binh và xã hội.

Theo dự thảo, định mức số lượng lãnh đạo, quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành lao động – thương binh và xã hội được đề xuất như sau: Đối với đơn vị sự nghiệp công lập, thủ trưởng đơn vị sự nghiệp công lập: 1 viên chức; cấp phó của đơn vị sự nghiệp công lập được thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 6 Nghị định số 120/2020/NĐ-CP. Về phòng thuộc đơn vị sự nghiệp công lập: Trưởng phòng: 1 viên chức; phó trưởng phòng được thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 6 Nghị định số 120/2020/NĐ-CP.

Về định mức số lượng người làm việc và cơ cấu chức danh nghề nghiệp trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp, dự thảo nêu rõ, định mức số lượng lãnh đạo quản lý của cơ sở giáo dục nghề nghiệp áp dụng theo quy định trên.

Căn cứ tình hình thực tế hoạt động và tiêu chí số lượng sinh viên, học sinh và học viên chính quy tối đa trên giảng viên quy đổi theo từng cấp trình độ đào tạo và theo từng khối ngành đào tạo, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp căn cứ quy định sau để tính quy đổi:

 

TT

Cấp trình độ và khối ngành đào tạo

Số sinh viên, học sinh và học viên chính quy/1 giảng viên quy đổi

1 Đối với trình độ trung cấp và trình độ cao đẳng  
a Định mức quy đổi đối với các ngành, nghề thuộc lĩnh vực nhân văn, kinh tế và dịch vụ 25
b Định mức quy đổi đối với các ngành, nghề thuộc lĩnh vực kỹ thuật, công nghệ và sức khỏe 20
c Định mức quy đổi đối với các ngành, nghề có yêu cầu về năng khiếu 15
2 Đối với trình độ sơ cấp  
a Định mức quy đổi chung đối với các ngành nghề đào tạo trình độ sơ cấp 25
b Đối với các nghề yêu cầu về năng khiếu 15

Dự thảo nêu rõ, tỷ lệ giáo viên, giảng viên có trình độ sau đại học không ít hơn 15% tổng số giáo viên, giảng viên của trường trung cấp và không ít hơn 30% tổng số giáo viên, giảng viên của trường cao đẳng. Bảo đảm mỗi ngành, nghề giảng dạy trình độ cao đẳng có giảng viên trình độ thạc sỹ trở lên.

Cơ sở giáo dục nghề nghiệp, căn cứ tình hình thực tế của đơn vị, căn cứ chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức được giao và lộ trình tinh giản biên chế của đơn vị (nếu có) để xác định số lượng người làm việc tối thiểu với từng vị trí việc làm và số lượng người làm việc tối thiểu trong đơn vị, bảo đảm phù hợp với quy định sau: Tổng số người làm việc tối thiểu trong đơn vị là 15 người (trừ các đơn vị sự nghiệp công lập cung ứng dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu được thành lập theo quy định của pháp luật chuyên ngành). Trong đó, xác định số lượng người làm việc là viên chức giảng dạy và viên chức chuyên môn dùng chung chiếm tỷ lệ tối thiểu 65% tổng số người làm việc của đơn vị.

Số lượng người làm việc tối thiểu trong các phòng, ban và các tổ chức cấu thành khác không phải là các đơn vị sự nghiệp công lập là 7 người làm việc là viên chức trở lên.

Theo baodansinh.vn