26/12/2023 8:07:53

6 nhiệm vụ trọng tâm ngành LĐ-TB&XH năm 2024

Tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2024 ngành LĐ-TB&XH, sau khi nghe các ý kiến chỉ đạo của Phó thủ tướng Trần Hồng Hà, Bộ trưởng LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung đã nhấn mạnh 6 nội dung nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2024 mà ngành phải hướng tới. 

Bộ trưởng LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung chỉ đạo 6 nhiệm vụ trọng tâm của ngành trong năm 2024

Theo Bộ trưởng Đào Ngọc Dung, năm 2024 dự báo tình hình thế giới vẫn còn diễn biến phức tạp; kinh tế tiếp tục còn đối mặt với khó khăn thách thức. Tuy nhiên, đây là năm tăng tốc, bứt phá trên các lĩnh vực, phấn đấu đạt cao nhất các mục tiêu Kế hoạch 5 năm 2021-2025.

Vì vậy, Bộ trưởng chỉ đạo toàn ngành cần phát huy sự đoàn kết, kỷ cương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành gắn với thực thi pháp luật, quyết tâm cao hơn, quyết liệt, kiên trì, phấn đấu đạt mức cao nhất các mục tiêu phát triển về lao động, người có công và xã hội, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội của cả nước, trong đó, tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau:

(1) Tập trung xây dựng, trình Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 42-NQ/TW ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới; trình Quốc hội thông qua Luật BHXH (sửa đổi) tại Kỳ họp thứ bảy.

(2) Tập trung triển khai tốt các chính sách ổn định thị trường lao động, tạo công ăn việc làm, đảm bảo an ninh trật tự, an ninh con người, an sinh và an dân. Phát triển thị trường lao động đầy đủ, hiện đại, vận hành linh hoạt, đảm bảo đồng bộ, liên thông đa tầng, đa ngành, đa lĩnh vực, đa vùng và hội nhập quốc tế, kết nối và điều tiết hiệu quả cung – cầu lao động, khuyến khích tạo việc làm trong cả khu vực công và khu vực tư, khuyến khích người lao động tìm kiếm việc làm và chuyển đổi việc làm phù hợp với năng lực và sở trường.

(3) Quyết liệt, chủ động triển khai các hoạt động trọng tâm, đột phá của Chiến lược phát triển GDNN và Quy hoạch mạng lưới cơ sở GDNN. Tập trung đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng nhu cầu thị trường lao động, góp phần nâng cao năng suất lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và hội nhập quốc tế. Đẩy nhanh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh hiện đại hóa cơ sở vật chất và đổi mới chương trình, phương thức đào tạo. Chuẩn bị các điều kiện để tổ chức đào tạo nhân lực phục vụ cho tuyến đường sắt cao tốc Bắc Nam.

(4) Hoàn thiện, phát triển hệ thống an sinh xã hội bao trùm, toàn diện, đa dạng và nâng cao khả năng tiếp cận của các nhóm đối tượng, nhất là đối tượng yếu thế và người dân tộc thiểu số. Thực hiện tốt chương trình, đề án, chính sách trợ giúp xã hội, giảm nghèo, bảo đảm các đối tượng yếu thế được trợ giúp ổn định cuộc sống, vươn lên hòa nhập cộng đồng.

(5) Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện chuyển đổi số toàn diện lĩnh vực lao động, người có công và xã hội, đáp ứng yêu cầu quản lý, điều hành thực hiện nhiệm vụ của Bộ, ngành. Xây dựng các nền tảng số phục vụ người dân và doanh nghiệp. Xây dựng các cơ sở dữ liệu chuyên ngành, kết nối chia sẻ giữa các cơ sở dữ liệu với nhau và kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

(6) Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện các chính sách, pháp luật về lao động, người có công và xã hội. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, tài chính – ngân sách; sử dụng hiệu quả, tiết kiệm ngân sách nhà nước được giao và các nguồn lực huy động hợp pháp khác để thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phát triển lĩnh vực lao động, người có công và xã hội năm 2024. Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với tinh thần, trách nhiệm của người đứng đầu trong thực thi công việc, khắc phục tình trạng đùn đẩy, né tránh trách nhiệm.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cũng lưu ý, chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn, thực hiện Chỉ thị của Ban Bí thư và Thủ tướng Chính phủ, đề nghị các bộ, ngành, địa phương, các tổ chức đoàn thể chăm lo chu đáo để mọi người dân đều được đón Tết; nhất là đối với người có công, người nghèo, đối tượng xã hội, người lao động các đối tượng yếu thế trong xã hội, với tinh thần không để người dân nào không có Tết, không để ai bị bỏ lại phía sau, hỗ trợ người dân vượt lên những khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Bảo Minh