23/06/2022 5:39:33

TP.HCM: BHXH đã xác nhận cho 343.932 lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà

Ngày 29/4/2022, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Thành phố Hồ Chí Minh ban hành công văn số 2220/BHXH-QLT về việc hướng dẫn quy trình thực hiện thủ tục xác nhận Danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà gửi đến đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn thành phố.

Người lao động thuê nhà đang rất cần sự hỗ trợ tiền thuê nhà sau đại dịch Covid-19

Sau hơn 01 tháng triển khai thực hiện, BHXH TP Hồ Chí Minh thông báo kết quả thực hiện tính đến ngày 22/6/2022 như sau: Đối với Người lao động đang làm việc quy định tại Điều 4 Chương II Quyết định 08/2022/QĐ-TTg: BHXH TP.HCM đã xác nhận cho 10.369 đơn vị với 325.555 lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà; Đối với Người lao động quay trở lại thị trường lao động quy định tại Điều 8 Chương III Quyết định 08/2022/QĐ-TTg: BHXH TP.HCM đã xác nhận cho 2.514 đơn vị với 18.377 lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà.

Như vậy, tổng số đơn vị nộp hồ sơ hợp lệ và được cơ quan BHXH xác nhận là 12.883 đơn vị với 343.932 lao động.

Bảo hiểm xã hội TP.HCM cũng lưu ý về thời hạn và hình thức nộp hồ sơ:

  1. Thời hạn nộp hồ sơ:

– Đối với Người lao động đang làm việc quy định tại Điều 4 Chương II Quyết định 08/2022/QĐ-TTg: chậm nhất đến hết ngày 15/8/2022, đơn vị có thể nộp hàng tháng hoặc gộp 02 tháng hoặc 03 tháng (Mẫu số 02 ban hành kèm theo Quyết định 08/2022/QĐ-TTg).

– Đối với Người lao động quay trở lại thị trường lao động quy định tại Điều 8 Chương III Quyết định 08/2022/QĐ-TTg: chậm nhất đến hết ngày 15/8/2022, thời hạn đơn vị nộp hồ sơ cho cơ quan BHXH: (theo Mẫu số 03 ban hành kèm theo Quyết định 08/2022/QĐ-TTg).

  1. Hình thức nộp hồ sơ

–  Đơn vị lập danh sách gửi cơ quan BHXH nơi quản lý thu BHXH qua giao dịch điện tử hoặc Cổng Dịch vụ công của BHXH Việt Nam, Cổng Dịch vụ công Quốc gia hoặc gửi hồ sơ giấy qua dịch vụ bưu chính, đồng thời gửi file dữ liệu qua địa chỉ email hoặc zalo của chuyên quản thu quản lý đơn vị. Đơn vị chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực thông tin của người lao động trên mẫu biểu.

– Trường hợp đơn vị thực hiện lập hồ sơ không đúng đối tượng theo quy định, chậm trễ hồ sơ làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động, đơn vị hoàn toàn chịu trách nhiệm.

– Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Mẫu số 02, Mẫu số 03 của đơn vị, cơ quan BHXH đang quản lý đơn vị sẽ xác nhận việc tham gia BHXH bắt buộc của người lao động, chuyển trả cho đơn vị theo hình thức đơn vị đã nộp cho cơ quan BHXH. Trường hợp danh sách đơn vị không khớp đúng so với dữ liệu cơ quan BHXH đang quản lý thì cơ quan BHXH trả lại Danh sách kèm Phiếu hướng dẫn gửi cho đơn vị để bổ sung, hoàn chỉnh và nộp lại kịp thời.

Uyển Nhi