03/05/2024 12:34:37

Chú trọng tuyển sinh, đào tạo ngành chip bán dẫn, tín chỉ carbon, hydrogen…

Bộ LĐ-TB&XH vừa có công văn yêu cầu các địa phương, cơ sở đào tạo tăng cường chuyển đổi số, phân luồng học sinh đi học nghề và đẩy mạnh tư vấn, tuyển sinh, đào tạo những ngành nghề mới nổi như sản xuất chip bán dẫn, tín chỉ carbon, hydrogen…, để cung cấp nhân lực chất lượng phục vụ phát triển KT-XH.

Bộ LĐ-TB&XH vừa có công văn số 1787 yêu cầu các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương rà soát kế hoạch, chỉ tiêu, nhiệm vụ về giáo dục nghề nghiệp năm 2024 và giai đoạn 2021 – 2025 của địa phương, đơn vị để chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện.

Theo đó, xác định mục tiêu và đẩy mạnh công tác truyền thông, phân luồng học sinh vào giáo dục nghề nghiệp theo tinh thần Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 05/12/2011 của Bộ Chính trị và Quyết định số 522/QĐ-TTg ngày 14/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ.  Đẩy mạnh công tác chuyển đổi số trong giáo dục nghề nghiệp theo Quyết định số 2222/QĐ-TTg ngày 30/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

Chú trọng tư vấn, tuyển sinh, đào tạo các ngành nghề mới nổi như: sản xuất chip bán dẫn, hydrogen, tín chỉ carbon…, để cung cấp nguồn nhân lực lao động phù hợp với yêu cầu của sự phát triển kinh tế – xã hội; chú ý công tác tuyển sinh, đào tạo cho con em các dân tộc thiểu số, ít người tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng kinh tế khó khăn.

Bộ LĐ-TB&XH cũng yêu cầu các địa phương và các Sở, ban ngành cùng các cơ sở giáo dục nghề nghiệp xây dựng, cập nhật bổ sung chương trình, đổi mới phương thức đào tạo cho phù hợp với yêu cầu thị trường lao động và đa dạng các hình thức tổ chức đào tạo hiện nay. Đẩy mạnh tổ chức đào tạo lại và các hình thức đào tạo từ xa, vừa làm vừa học. Tăng cường kết nối, hợp tác doanh nghiệp trong tổ chức đào tạo, đánh giá người học và giải quyết việc làm sau đào tạo.

Thực hiện đăng ký, đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp để đảm bảo quy mô tuyển sinh/năm theo kế hoạch; tổ chức đào tạo theo quy mô tuyển sinh đúng quy định của pháp luật. Rà soát, bổ sung các điều kiện đảm bảo chất lượng đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất thiết bị nhằm nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng yêu cầu của nguồn nhân lực và đúng quy định của pháp luật.

Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả, đúng quy định của pháp luật đối với các nội dung thành phần, tiểu dự án về giáo dục nghề nghiệp thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 – 2025. Tổ chức triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ đào tạo nghề cho người lao động, đào tạo nghề cho thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an, thanh niên tình nguyện hoàn thành nhiệm vụ thực hiện chương trình, dự án phát triển kinh tế – xã hội; người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiêp, lao động trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định.

Tăng cương công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giáo dục nghề nghiệp; thực hiện nghiêm chế độ báo cáo thường xuyên, định kỳ theo quy định của pháp luật và các văn bản hướng dẫn đã ban hành; cập nhật đầy đủ thông tin trên các phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Bộ LĐ-TB&XH.

Phan Long